Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας
(Η ενημέρωση αυτή αφορά ειδικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.eurobank-fps.gr)
Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του άρθρου 1 παρ. 1(α) του Ν.4354/2015 με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» ενημερώνει εσάς, τους επισκέπτες / χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου (εφεξής ο Διαδικτυακός Τόπος), ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους που ακολουθούν και από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του άρθρου 1 παρ. 1(α) του Ν.4354/2015 με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank Financial Planning Services» (εφεξής η Eurobank FPS), Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο, Αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, Τηλ. 210 4847500.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο ή με email στο [email protected].

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγει η Eurobank FPS και από πού

  1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή εκ μέρους σας των φορμών που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο (φόρμες επικοινωνίας για επενδυτές, φόρμες επικοινωνίας για ρυθμίσεις κ.λπ.). Ενδεικτικά τέτοια δεδομένα είναι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία οφειλής που διαχειρίζεται η Eurobank FPS, ιδιότητα (ιδιώτης-επιχείρηση), και εν γένει δεδομένα που συμπληρώνετε στα πεδία ελεύθερου κειμένου. Ειδικά για τα πεδία ελεύθερου κειμένου, σας εφιστούμε την προσοχή να μην καταγράφετε σε αυτά ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως τη φυλετική ή την εθνική προέλευσή σας, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία σας, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά σας, το γενετήσιο προσανατολισμό σας κ.λπ..
  2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων εκ μέρους σας. Τα δεδομένα αυτά είναι όσα οι ίδιοι αναγράφετε στο βιογραφικό σημείωμα που αποστέλλετε, ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, δεδομένα εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας, επαγγελματική ιδιότητα κ.λπ.
  3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τον Διαδικτυακό Τόπο. Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Διαδικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, διαβάστε την Πολιτική Cookies σχετικά με τη χρήση cookies από μέρους της Eurobank FPS.
Στην έννοια της συλλογής των δεδομένων από εσάς, όπως περιγράφεται παραπάνω, περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό σας. Επίσης, σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει σε αυτήν την ενημέρωση.

Γιατί συλλέγει η Eurobank FPS τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται

Η Eurobank FPS συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α. Με τη συγκατάθεσή σας

Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:
  1. Την επικοινωνία μαζί σας εφόσον έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο (φόρμες επικοινωνίας για επενδυτές, φόρμες επικοινωνίας για ρυθμίσεις κ.λπ.).
  2. Τη διαχείριση στελέχωσης και ανθρώπινου δυναμικού της Eurobank FPS.

Β. Για τη συμμόρφωση της Eurobank FPS με έννομες υποχρεώσεις της

Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:
  1. Τη συμμόρφωση της Eurobank FPS με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων, εποπτικών, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.
  2. Την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων σε βάρος της Eurobank FPS.
Η επεξεργασία αυτή όπως περιγράφεται στην ενότητα Β εξυπηρετεί επίσης και τα έννομα συμφέροντα της Eurobank FPS ή τρίτου (όπως περιγράφεται πιο κάτω στην ενότητα Γ).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Eurobank FPS

Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί σκοπούς, όπως την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Eurobank FPS και των εκάστοτε φορέων των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η Eurobank FPS. Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων της Eurobank FPS και των εκάστοτε φορέων των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η Eurobank FPS υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Η Eurobank FPS αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Ο Διαδικτυακός Τόπος ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση της Eurobank FPS είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο της.
Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο χωρίς συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτού, όπου αυτή απαιτείται, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Eurobank FPS τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία επιβάλλει τη συνέχιση της τήρησής τους ή αν βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Eurobank FPS, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

Ποιοι είναι ενδεικτικά οι αποδέκτες των δεδομένων σας

  1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Eurobank FPS, και εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι εταιρειών του Ομίλου Eurobank στον οποίο ανήκει η Eurobank FPS με έδρα στην Ελλάδα ή άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, φορέων που ανέθεσαν στην Eurobank FPS τη διαχείριση χαρτοφυλακίων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (π.χ. πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων του άρθρου 1 παρ. 1(β) του Ν.4354/2015, και άλλων μη εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος οργανισμών.
  2. Φορείς στους οποίους η Eurobank FPS αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους κ.λπ., υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου. 
  3. Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί ο έλεγχος / η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Eurobank FPS στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Μπορεί η Eurobank FPS να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)

Η Eurobank FPS δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ, εφόσον:
α) Διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή
β) Έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση το νόμο.
Εάν καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:
α) Έχετε παράσχει στην Eurobank FPS την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή
β) Η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση εντολών σας, οπότε τα κατά περίπτωση απαραίτητα προς τούτο δεδομένα σας θα διαβιβασθούν στους φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται ή
γ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Eurobank FPS ή
δ) υπάρχει σχετική υποχρέωση της Eurobank FPS από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση.
Για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων όπως  περιγράφονται στην ενότητα δ, η Eurobank FPS ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

Cookies

Η Eurobank FPS για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου της, μερικές φορές αποστέλλει και αποθηκεύει Cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων, στον υπολογιστή σας. Ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies της Eurobank FPS.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η Eurobank FPS αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
Θα πρέπει να φροντίζετε οι ίδιοι να ενημερώνεστε για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων σας από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, το χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Eurobank FPS, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματά σας:
i. Η Eurobank FPS έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
ii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Eurobank FPS, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
iii. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
ζ) Να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων της Eurobank FPS, Κύπρου 27 & Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].
Η Eurobank FPS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός ενός μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση της Eurobank FPS λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Eurobank FPS θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος.
Η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται από την Eurobank FPS δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Eurobank FPS δύναται είτε να σας επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα / στα αιτήματά σας. 

Πώς προστατεύει η Eurobank FPS τα προσωπικά δεδομένα σας

Η Eurobank εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.
Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Eurobank FPS δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό Τόπο της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.